Cele Stowarzyszenia I Sposoby Ich Realizacji

Celem Stowarzyszenia jest:

1.    Działanie na rzecz rozwoju i promocji Zespołu Szkół Nr 9 im. gen. Romualda Traugutta w Koszalinie przy ul. Jedności Nr 9

2.    Zbudowanie wielopokoleniowej platformy wspierającej szkołę

3.    Promocja szkoły w regionie

4.    Współpraca z przedsiębiorcami, rodzicami, uczniami, absolwentami Szkoły

5.    Powiększanie bazy lokalowej Szkoły w budynku przy ul. Jedności,

6.    Szkoła w jednej lokalizacji, wszystkie zajęcia w jednym miejscu,

7.    Wspieranie edukacji, wychowania, rozwoju i wypoczynku młodzieży,

8.    Promocja i wspieranie działalności charytatywnej,

9.    Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,

10. Podejmowanie działań prozdrowotnych, rozwoju wrażliwości społecznej i historycznej,

11. Prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej,

12. Współpraca z innymi Organizacjami i Stowarzyszeniami w zakresie statutowym.

13. Wspierania Rady Rodziców

§9

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

1.      Współdziałanie z władzami na szczeblu krajowym i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do realizowania założeń statutowych i rozwoju intelektualnego.

2.      Podejmowanie działań mających na celu zdobycie środków finansowych koniecznych wspieraniu edukacji, wychowania, rozwoju i wypoczynku młodzieży.

3.      Uczestnictwo w organizowanych wyjazdach turystyczno krajoznawczych na różnych szczeblach.

4.      Organizowanie warsztatów, obozów i zgrupowań bez ograniczenia miejsca zakwaterowania.

5.      Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.

6.      Inicjowanie i realizowanie programów promujących zdrowy tryb życia i właściwy rozwój psycho-motoryczny.

7.      Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.

8.      Prowadzenie działalności integrującej społeczność lokalną poprzez aktywność sportową, wolontariat organizowanie spotkań oraz podejmowanie działań promujących cele Stowarzyszenia.

9.      Umożliwianie zdobycia kwalifikacji do pracy lub działalności społecznej,

10.  Szkolenia, działalność informacyjna, wydawnicza i promocyjna szkoły

11.  Wspieranie władz samorządowych w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

12.   Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.