Uroczystości

ROCZNICA ŚMIERCI JANKA STAWISIŃSKIEGO

21.01.2021
Janek Stawisiński
W niedzielę, 24 stycznia, odbędą się uroczystości upamiętniające 39. rocznicę śmierci Janka Stawisińskiego.
O godz. 10.00 w katedrze rozpocznie się msza święta.
O godz. 11.30 złożone zostaną kwiaty przy grobie Janka Stawisińskiego, a pół godziny później przy obelisku Janka Stawisińskiego (przy Rondzie Odzyskania Niepodległości).
Informacja na stronę o uroczystościach
Pozdrawiam
Roman Sługocki
Dzień Dobry 
Proszę o uczestnictwo w wybranych lokalizacjach i wg możliwości
z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Przyjaciół
Koszalińskiego Elektronika
SPKE
Roman Sługocki
mobile: +48 503 905 833
konto: 43 2530 0008 2033 1068 4428 0001
NIP 6692554461; KRS: 0000804140
Serdecznie Zapraszamy Ciebie do członkostwa w Stowarzyszeniu Przyjaciół Koszalińskiego Elektronika.
Z Tobą możemy więcej!!!

Lider NGO

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Przyjaciół
Koszalińskiego Elektronika
SPKE
Roman Sługocki
mobile: +48 503 905 833
konto: 43 2530 0008 2033 1068 4428 0001
NIP 6692554461; KRS: 0000804140
Serdecznie Zapraszamy Ciebie do członkostwa w Stowarzyszeniu Przyjaciół Koszalińskiego Elektronika.
Z Tobą możemy więcej!!!

Życzenia

Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy
wszystkim naszym Członkom, Partnerom
i Sympatykom, szczęścia, spokoju oraz wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym i sukcesów w pracy
zawodowej. W tych wyjątkowych dniach Świąt
Bożego Narodzenia, chcemy Wam życzyć wiele
zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.
Niech w nadchodzącym Nowym 2021 Roku
szczęście i pomyślność nigdy Was nie opuszczą,
a wiara codziennie dodaje sił i energii do realizacji
nowych pomysłów W owocnej Współpracy.
W imieniu Zarządu SPKE
Prezes Roman Sługocki

Składki Członkowskie

Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalińskiego Elektronika
75-401 Koszalin, ul. Jedności 9
www.spke.zs9elektronik.pl email: spke@zs9elektronik.pl
mobile: +48 503 905 833; +48 882 066 828
KRS 0000804140 NIP 669-25-54-461 REGON 384375828
L.dz. 03/11/2020/RS Koszalin 16 listopada 2020
Odpis Protokołu z Walnego Zgromadzenia w dniu 16 styczeń 2019r.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszania uchwala
wysokość składek od stycznia 2020 roku:
– uczniowie: 10 zł,
– emeryci: 20 zł,
– osoby pracujące: 50 zł.
Składki są płatne z góry na kolejny rok do 30
stycznia nowego roku.
(w roku 2020 do 15 grudnia )
na konto SPKE podane w stopce dokumentu
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalińskiego Elektronika
Roman Sługocki
mobile: +48 503 905 833

Konto: 43 2530 0008 2033 1068 4428 0001 Z Tobą możemy więcej!!!

Zmiany w zarządzie

W dniu 27-07-2020 r na ręce zarządu, rezygnację z funkcji prezesa złożył Pan Ryszard Szulc. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie, wielkie serce i wkład pracy na rzecz SPKE i życzy dużo zdrowia.Na nowego prezesa zarząd wybrał Pana Romana Sługockiego. Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy .

Nagroda dla SPKE

Z ogromną radością pragnę poinformować, iż działania naszego Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalińskiego Elektronika zostały dostrzeżone i wyróżnione na uroczystej Gala z okazji Koszalińskiego Dnia Organizacji Pozarządowych zorganizowanej przez Pracownia Pozarządowa. Jesteśmy ogromnie wdzięczni i szczęśliwi, również pełni nadziei, że los „Elektronika”, nauka w jednej lokalizacji i godnych warunkach tej zasłużonej w Koszalinie szkoły, nie pozostaje obojętny.

Ulotka

Ilu Twoich znajomych jest absolwentami koszalińskiego Elektronika?

Jak często pomogli Tobie wykorzystując swoje umiejętności?

elektrycy, informatycy, elektronicy…

Czy w dalszym ciągu rynek pracy będzie zasilany przez tę  jedyną w naszym regionie szkołę?
Jej absolwenci będą Ci potrzebni do końca świata i o jeden dzień dłużej J.

Dlaczego stowarzyszenie?

„SPKE” Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalińskiego Elektronika powstało w celu:

 • Działania na rzecz rozwoju i promocji
  Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie,
 • Wspierania Szkoły w każdym aspekcie jej działania,
 • Współpracy z przedsiębiorcami, rodzicami, uczniami, absolwentami,
 • a przede wszystkim… ZBUDOWANIA WIELOPOKOLENIOWEJ PLATFORMY WSPIERAJĄCEJ „ELEKTONIK”.

Do czego dążymy?

Dążymy do modernizacji bazy lokalowej Elektronika, pozwalającej na zapewnienie działalności dydaktycznej na najwyższym poziomie w zakresie kształcenia zawodowego w dynamicznie rozwijających się branżach: elektronicznej, elektrycznej i informatycznej – bez barier architektonicznych.

Serdecznie Zapraszamy Ciebie do członkostwa w Stowarzyszeniu Przyjaciół Koszalińskiego Elektronika.

Z Tobą możemy więcej!!!

Zarząd:

Prezes – Roman Sługocki

Wiceprezes – Agnieszka Paczkowska-Rutyna

Skarbnik – Elżbieta Porębska

 

http://spke.zs9elektronik.pl/  KRS 0000804140;                                             NIP 669-25-54-461;  REGON 384375828;  mobile:+48 503 905 833

Konto: 43 2530 0008 2033 1068 4428 0001

 

 

 

 

 

Statut Stowarzyszenia SPKE

STATUT STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalińskiego Elektronika

Rozdział l

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1

Stowarzyszenie rejestrowane na podstawie niniejszego statutu jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych, noszącym nazwę

 

„Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalińskiego Elektronika”

w skrócie ”SPKE” i w dalszej treści statutu nazywanym Stowarzyszeniem.

 

 • 2

Siedziba Stowarzyszenia mieści się przy ul. Jedności 9; 75-401 Koszalin

 • 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy prawo o stowarzyszeniach, oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 • 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 

 • 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 6

Stowarzyszenie może posiadać i używać własnych: pieczęci, logo, odznak i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • 7

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

 

 

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

 • 8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Działanie na rzecz rozwoju i promocji Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie,
 2. Zbudowanie wielopokoleniowej platformy wspierającej szkołę
 3. Promocja szkoły w regionie
 4. Współpraca z przedsiębiorcami, rodzicami, uczniami, absolwentami Szkoły
 5. Powiększanie bazy lokalowej Szkoły w budynku przy ul. Jedności,
 6. Szkoła w jednej lokalizacji, wszystkie zajęcia w jednym miejscu,
 7. Wspieranie edukacji, wychowania, rozwoju i wypoczynku młodzieży,
 8. Promocja i wspieranie działalności charytatywnej,
 9. Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
 10. Podejmowanie działań prozdrowotnych, rozwoju wrażliwości społecznej i historycznej,
 11. Prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej,
 12. Współpraca z innymi Organizacjami i Stowarzyszeniami w zakresie statutowym.
 13. Wspierania Rady Rodziców

 

 • 9

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

 1. Współdziałanie z władzami na szczeblu krajowym i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do realizowania założeń statutowych i rozwoju intelektualnego.
 2. Podejmowanie działań mających na celu zdobycie środków finansowych koniecznych wspieraniu edukacji, wychowania, rozwoju i wypoczynku młodzieży.
 3. Uczestnictwo w organizowanych wyjazdach turystyczno- krajoznawczych na różnych szczeblach.
 4. Organizowanie warsztatów, obozów i zgrupowań bez ograniczenia miejsca zakwaterowania.
 5. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.
 6. Inicjowanie i realizowanie programów promujących zdrowy tryb życia i właściwy rozwój psychomotoryczny.
 7. Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.
 8. Prowadzenie działalności integrującej społeczność lokalną poprzez aktywność sportową, wolontariat organizowanie spotkań oraz podejmowanie działań promujących cele Stowarzyszenia.
 9. Umożliwianie zdobycia kwalifikacji do pracy lub działalności społecznej,
 10. Szkolenia, działalność informacyjna, wydawnicza i promocyjna szkoły
 11. Wspieranie władz samorządowych w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 12. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

 

 • 10

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, może natomiast do realizacji swych statutowych celów powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych

 • 11

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na aktywności społecznej pracy członków. Dla prawidłowego wykonywania swoich zadań może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw, na zasadach odrębnie określonych uchwałami Zarządu.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia oraz ich prawa i obowiązki.

 

 • 12

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Uczestników,
 3. Honorowych,
 4. Wspierających.
 • 13
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na miejsce zamieszkania oraz cudzoziemiec, także niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

1)        ma pełną zdolność do czynności prawnych,

2)        nie jest pozbawiony praw publicznych,

3)        przedstawi opinię (rekomendacje), co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską do Zarządu Stowarzyszenia.

 1. Członkami uczestnikami mogą być małoletni obywatele – za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Instytucje oraz inne osoby prawne deklarujące pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia, w szczególności pomoc finansową mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie.

 

 • 14
 1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych stowarzyszenia, członków uczestników, oraz w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej imię i nazwisko (nazwę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o przystąpieniu oraz gdy chodzi o osoby prawne, zakres deklarowanej Stowarzyszeniu pomocy.
 2. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się z dniem przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały, o podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.
 3. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycielską dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowanie.

 

 

 • 15
 1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
 2. a) Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.
 3. b) Dbać o jego dobre imię.
 4. c) Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia.
 5. d) Przestrzegać postanowień niniejszego statutu, regulaminów i decyzji władz Stowarzyszenia wydanych na podstawie niniejszego statutu.
 6. e) Opłacenia wpisowego i regularnie opłacać składki członkowskie.

 

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia w szczególności:
 2. a) Przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze.
 3. b) Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.
 4. c) Korzystać z lokali Stowarzyszenia.
 5. d) Posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia.
 6. e) Korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia.
 7. f) Korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków.
 8. g) Korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 

 1. Członkowie uczestnicy maja prawo:
 2. a) Małoletni poniżej 16 roku życia mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 3. b) Małoletni w wieku 16 – 18 lat mogą korzystać z czynnego prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
 4. c) Mają prawo korzystać z uprawnień członkowskich, wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd dla członków uczestników.

 

 1. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
 • 16

 

 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę zgodnie z §14pkt.1 – 2.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia,
 4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w §15 pkt. 2 lit. b–g.
 5. Członkowie wspierający mają prawo uzyskiwać informacje od Zarządu Stowarzyszenia o sposobie wykorzystania środków przekazanych przez nich na rzecz Stowarzyszenia.
 6. Członkowie wspierający mogą bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli uczestniczyć w Walnych Zebraniach z głosem doradczym na zasadach każdorazowo ustalonych przez Zarząd.

 

 • 17

 

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Wykluczenie przez Zarząd:
 3. a) Za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
 4. b) Za nieusprawiedliwione niebranie udziału w pracach Stowarzyszenia,
 5. c) Za zaleganie z opłatą składek członkowskich,
 6. d) Na pisemny umotywowany wniosek, co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w lit. a i b,
 7. e) Z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
 8. Śmierć członka.
 9. W stosunku do członków wspierających będących osobami prawnymi przyczynę skreślenia stanowi również likwidacja członka.

 

 • 18

 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje prawo odwołania się pisemnego do Walnego Zgromadzenia, złożone na ręce Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji od Zarządu. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 • 19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
 • 20
 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 2. Wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
 • 21

 

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/4 członków Stowarzyszenia określających sprawy wymagające rozpatrzenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków pisemnie lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 6. a) Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
 7. b) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 8. c) Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 9. d) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 10. e) Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 11. f) Uchwalanie zmian statutu,
 12. g) Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
 13. h) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 14. i) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
 15. j) Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
 16. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga większości 2/3 głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
 17. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 18. W Walnym Zebraniu biorą udział:
 19. a) Członkowie zwyczajni i członkowie honorowi Stowarzyszenia z głosem stanowiącym na zasadach określonych w §15 pkt.2 i 4 statutu..
 20. b) Członkowie uczestnicy w wieku od 16 do 18 lat z głosem na zasadach określonych w § 15 pkt.3 b statutu.
 21. c) Członkowie wspierający lub ich przedstawiciele z głosem doradczym na zasadach określonych w § 16 pkt.6 statutu.

 

 

 

 • 22

 

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Ze składu zarządu wybierani są: Prezes, Wiceprezes i Skarbnik.
 3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 4 letnią kadencję.
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
 6. a) Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 7. b) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 8. c) Występowanie do władz i instytucji w sprawach pozyskiwania środków oraz działalności szkoleniowej.
 9. d) Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 10. e) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia, oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 11. f) Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 12. g) Ustalanie wysokości wpisowego i miesięcznych składek członkowskich.
 13. h) Powoływanie i odwoływanie regionalnych przedstawicieli Stowarzyszenia,
 14. i) Podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników
 15. j) Współpraca z innymi organizacjami i związkami o podobnym charakterze działania.
 16. k) Wykonywanie innych zadań przewidzianych statutem
 17. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
 18. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej jego połowy członków w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 

 

 

 

 • 23

 

 1. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Stowarzyszeniu, Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Stowarzyszenia.
 2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.
 3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności. Od decyzji Zarządu o ukaraniu, członkowi przysługuje odwołanie pisemne w ciągu 14 dni do Komisji Rewizyjnej, które zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni.

 

 • 24
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, sekretarza i członka.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 4. a) Kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
 5. b) Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
 6. c) Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
 7. d) Uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym, do czego ma prawo przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego sekretarz lub członek tejże Komisji.
 8. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedstawia Zarządowi. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo do wystąpienia do Zarządu z wnioskami z kontroli oraz żądania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
 9. Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdanie za okres kadencji Walnemu Zebraniu.

 

 • 25

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §19 pkt.2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 • 26
 1. Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
 3. a) Wpisowe i składki członków Stowarzyszenia.
 4. b) Subwencje, darowizny i zapisy.
 5. c) Wpływy z działalności statutowej.
 6. d) Wpływy z działalności odpłatnej w sferze pożytku publicznego.

 

 • 27
 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia w zakresie praw, obowiązków i zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu – podpis Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu z innym członkiem Zarządu.
 4. Do ważności pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz Stowarzyszenia wymagany jest jeden podpis Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu lub innych osób upoważnionych przez Zarząd Stowarzyszenia – samodzielnie.
 5. Zarząd prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Rok rozliczeniowy dla gospodarki finansowej Stowarzyszenia pokrywa się

z rokiem kalendarzowym.

 

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU

 

 • 28
 1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmiany celów Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę w kwestii zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie na zasadach określonych w § 21 niniejszego Statutu.

 

Rozdział VII

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

 • 29
 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie na zasadach określonych w § 21 niniejszego Statutu.

 

 

 • 30
 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
 3. Po zakończeniu likwidacji Klubu likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń.

 

 

 

 

 

Koszalin –17.VI.2019r.

Zebranie

Witam serdecznie w Nowym Roku i życzę wszelkiej pomyślności. Zapraszam wszystkich członków SPKE na zebranie, które nie „wypaliło” w grudniu 2019, z braku akceptacji większości członków stowarzyszenia. Musimy dokonać zmiany Skarbnika , podjąć ważne uchwały dotyczące : – rozbudowy szkoły, – prowadzenia działalności finansowej, – wysokości składek członkowskich. W gronie zarządu, rodziców i przyjaciół ustalono termin zebrania: na czwartek 16.01.2020 r. w budynku przy ul. Jedności: – Pierwszy termin godz. 16:30, – Drugi termin godz. 17:00 ( przy braku kworum w pierwszym terminie ). Po zakończeniu Zebrania jest propozycja Spotkania Noworocznego, poza szkołą, w jakimś wybranym i zarezerwowanym lokalu. Serdecznie zapraszam na Zebranie i na Spotkanie . Proszę o potwierdzenie uczestnictwa.